ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑΝ (1) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, ΓΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ/ΜΕΝΤΟΡΑΣ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3484-ΕΚ16)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 30/03/2023

Αριθμός: 26 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/8618-23

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-26-Ρ7ΤΝ469Β4Μ-378