ΕΝΑΝ (1) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, ΓΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΩΣ ΜΕΝΤΟΡΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3484-ΕΚ15)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 02/03/2023

Αριθμός: 25 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/8617-23

Προθεσμία υποβολής: 17/03/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης  έργου, με έναν (1) συνεργάτη, για συνεισφορά στην εκπαίδευση επιχειρηματικών ομάδων ως Μέντορας, στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5158824 και κωδικό ΕΛΚΕ ΟΠΑ 11348401 (κωδικός θέσης 3484-ΕΚ15)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5158824 και κωδικό ΕΛΚΕ ΟΠΑ 11348401, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», και επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 22/02/2023 απόφαση της 152ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΦΖ469Β4Μ-ΗΜΙ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως οκτώ (8) μηνών, έναν (1) συνεργάτη, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Συνεισφορά στην εκπαίδευση των επιχειρηματικών ομάδων (Μέντορας), με έμφαση στην συμβουλευτική/καθοδήγηση επιχειρηματικών ομάδων σε θέματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής που πρέπει να ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της έναρξης εταιρειών, διαχείρισης χρηματοοικονομικών θεμάτων εταιρειών και επιχειρηματικών πλάνων, υπό τη σκοπιά της πραγματικής οικονομίας, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1 “Επιμόρφωση και επιχειρηματική εκπαίδευση” και συμμετοχή στα παραδοτέα του ΠΕ1, Π1.1Β: Τελική αναφορά υπηρεσιών υποστήριξης μαθημάτων επιχειρηματικότητας, Π1.4Β: Τελική αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων επιμόρφωσης (workshops)»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-25-9819469Β4Μ-ΒΩ9
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑΝ (1) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, ΓΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΩΣ ΜΕΝΤΟΡΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3484-ΕΚ15)