ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΕΡΕΥΝΗΤΗ, ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 09/03/2023

Αριθμός: 11 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/5155-23

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-11-Ω85Ω469Β4Μ-ΑΨΑ