ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA)” (κωδικός θέσης 0007-ΜΤ5)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 03/02/2023

Αριθμός: 03 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/5102-23

Προθεσμία υποβολής: 13/02/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την οργανωτική, διαχειριστική, επικοινωνιακή υποστήριξη, και  διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA)”» (κωδικός θέσης 0007-ΜΤ5)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ‘Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA)”», με κωδικό 310007 (ΜΤ-0007), και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Βασίλειο Παπαδάκη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 18/01/2023 απόφαση της 148ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 6Ρ7Ε469Β4Μ-Β22), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Συμβολή στην οργάνωση, διαχείριση, επικοινωνιακή υποστήριξη, και διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-03-9Α49469Β4Μ-Ι02

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA)” (κωδικός θέσης 0007-ΜΤ5)