ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS (ARSINOE) (position code 3420-PR8)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 02/03/2023

Αριθμός: 10 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/3797-23

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMICSOLUTIONS AND INNOVATIONS (ARSINOE) (position code 3420-PR8)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-10-Ψ2ΖΕ469Β4Μ-Ξ2Π

----

File: RESULTS-INVITATION-2023-10