ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: SMALL BUT PERFECTLY FORMED: ACCELERATING THE RISE OF CIRCULAR AND SUSTAINABLE SMES IN FASHION-SMALL BUT PERFECT (κωδικός θέσης 3338-PR5)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 20/01/2023

Αριθμός: 128 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/51978-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-128-6Υ9Ξ469Β4Μ-5ΒΕ


---


File: RESULTS-INVITATION-2022-128