ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ»

Ημ/νια Δημοσίευσης : 29/12/2022

Αριθμός: 129 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/51971-22

Προθεσμία υποβολής: 08/01/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την οργάνωση, διαχείριση, επικοινωνιακή υποστήριξη, καθώς και τη διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας του Π.Μ.Σ.: «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΡΓΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ», με κωδικό 11342701, που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή  Ηλία Τζαβαλή και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022) και ειδικότερα των άρθρων 243-245 αυτού,  προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ένα (1) φυσικό πρόσωπο για την οργάνωση, διαχείριση, επικοινωνιακή υποστήριξη, καθώς και τη διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας του Π.Μ.Σ.: «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά», σύμφωνα με την από 21/12/2022 απόφαση της 146ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 (ΑΔΑ: Ψ229469Β4Μ-ΚΛΚ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Οργάνωση, διαχείριση, επικοινωνιακή υποστήριξη καθώς και διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-129-Ψ389469Β4Μ-ΒΜΚ


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ»