ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: SMALL BUT PERFECTLY FORMED: ACCELERATING THE RISE OF CIRCULAR AND SUSTAINABLE SMES IN FASHION-SMALL BUT PERFECT (position code 3338-PR4)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 29/12/2022

Αριθμός: 105 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/42327-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "SMALL BUT PERFECTLY FORMED: ACCELERATINGTHE RISE OF CIRCULAR AND SUSTAINABLE SMES IN FASHION-SMALL BUT PERFECT"(position code 3338-PR4)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-105-9Η7Ψ469Β4Μ-Φ1Ρ

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-105-6ΡΤΘ469Β4Μ-4Λ2-ΟΡΙΣΤΙΚΑ

----

File: RESULTS-INVITATION-2022-105