ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΙΔΙΚΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 04/11/2022

Αριθμός: 99 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/41747-22

Προθεσμία υποβολής: 21/11/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Αναβάθμιση της ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.» της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.» μέσω της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5093119, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Βασίλειο Βασδέκη και βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), προτίθεται σύμφωνα με την από 02/11/2022 απόφαση της 140ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΣ71469Β4Μ-ΥΦ1) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Ειδικό σε θέματα πληροφορικής, επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:

Το έργο που ανατεθεί σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συμβολή στην παρακολούθηση της εφαρμογής της εσωτερικής διασύνδεσης των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Ιδρύματος με το πληροφοριακό σύστημα - αποθετήριο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΟΠΑ και της εξωτερικής διασύνδεσης του αποθετηρίου με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Συστήμα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Ειδικότερα η υποστήριξη για την εσωτερική και εξωτερική διασύνδεση αφορά: 1) την παρακολούθηση της υλοποίησης των αποτυπωμένων επιχειρησιακών λειτουργιών, 2) την παροχή υλικού και δεικτών, 3) την μετάπτωση των δεδομένων και 4) την υποβοήθηση στην πιλοτική εφαρμογή και στην εκπαίδευση των χρηστών.
Συμμετοχή στα Παραδοτέα έργου: Συμμετοχή στο ΠΕ3: Διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη έργου / ΠΕ3.1: Εκθέσεις για τη διοικητική/διαχειριστική/τεχνική υποστήριξη του έργου.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-99-Ψ5ΕΞ469Β4Μ-ΞΟ2


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΙΔΙΚΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ)