Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC011286852

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/09/2022

Αριθμός: 126 / 2022

Πρωτόκολλο: 34573/2022

Προθεσμία υποβολής: 27/09/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Διάφορα είδη για κάλυψη αναγκών του Τμήματος Στατιστικής» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11315401» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - [ΕΡ-3154-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-126-22PROC011286852