ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: PREDICTION OF RADIOTHERAPY SIDE EFFECTS USING EXPLAINABLE AI FOR PATIENT COMMUNICATION AND TRΕATMENT MODIFICATION (PRE-ACT) (positions code 3500-PR1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 21/09/2022

Αριθμός: 88 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/30520-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "PREDICTION OF RADIOTHERAPY SIDE EFFECTS USING EXPLAINABLE AI FOR PATIENT COMMUNICATION AND TRΕATMENT MODIFICATION (PRE-ACT) (positions code 3500-PR1)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-88-9ΕΙΞ469Β4Μ-ΧΩ0

----

File: RESULTS-INVITATION-2022-88