ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: TRANSPARENT AND RESILIENT GENDER EQUALITY THROUGH INTEGRATED MONITORING PLANNING AND IMPLEMENTATION-TARGETED-MPI (position code 3284-PR6)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 12/09/2022

Αριθμός: 87 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/30519-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "TRANSPARENT AND RESILIENT GENDER EQUALITY THROUGH INTEGRATED MONITORING PLANNING AND IMPLEMENTATION-TARGETED-MPI (position code 3284-PR6)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-87-6ΠΡΑ469Β4Μ-29Η

----

File: RESULTS-INVITATION-2022-87