Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC011203363

Ημ/νια Δημοσίευσης : 07/09/2022

Αριθμός: 122 / 2022

Πρωτόκολλο: 32843/2022

Προθεσμία υποβολής: 12/09/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Εξοπλισμός και αναλώσιμα για τις ανάγκες της κας Χατζοπούλου Ελένης» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309201» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - [ΕΡ-3092-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-122-22PROC011203363