ΕΝΑ (1) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ERASMUS+ 2021-2022» (κωδικός θέσης 3437-ΣΔ1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 29/07/2022

Αριθμός: 86 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/30518-22

Προθεσμία υποβολής: 22/08/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) έμπειρο στέλεχος, για τη Διοικητική, Οικονομική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του έργου «ERASMUS+ 2021-2022» (κωδικός θέσης 3437-ΣΔ1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ERASMUS+ 2021-2022»,  με κωδικό  11343701, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Χριστόπουλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 27/07/2022 απόφαση της 130ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με (ΑΔΑ: 9ΣΞΟ469Β4Μ-4Η5), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως της λήξη του έργου (εφόσον αυτό επιτρέπεται από τον χρηματοδότη του έργου), ένα (1) έμπειρο στέλεχος για τη Διοικητική, Οικονομική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των δράσεων που αφορούν στο έργο «ERASMUS+ 2021-2022». Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του ανατεθεί είναι το εξής: «Παροχή Διοικητικής, Οικονομικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του έργου «ERASMUS+ 2021-2022»,  του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-86-Ψ586469Β4Μ-Λ1Ρ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ERASMUS+ 2021-2022» (κωδικός θέσης 3437-ΣΔ1)