ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (κωδικός θέσης 3507-ΜΤ3)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 29/07/2022

Αριθμός: 81 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/30512-22

Προθεσμία υποβολής: 22/08/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων  έργου, με δύο (2) συνεργάτες, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5155000 και κωδικό ΕΛΚΕ ΟΠΑ 11350701 (κωδικός θέσεων 3507-ΜΤ3)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5155000 και κωδικό ΕΛΚΕ ΟΠΑ 11350701, το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία 2014-2020», και επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 27/07/2022 απόφαση της 130ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 9ΓΞ5469Β4Μ-ΑΒ4), να απασχολήσει με συμβάσεις έργου, έως δεκατεσσάρων (14) μηνών, εκάστη, δύο (2) συνεργάτες, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας: ΠΕ1 (Διαχείριση και Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας), ΠΕ2 (Οικονομική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων), ΠΕ3 (Εκπαίδευση, Επιμόρφωση και Ενημέρωση), και ΠΕ4 (Οργάνωση και Διαχείριση Κοινής Δομής και συντονισμός τοπικών ΓΜΤ), και στο σύνολο των υπο-πακέτων αυτών, όπως αναλυτικά περιγράφονται, μαζί με τα σχετικά παραδοτέα τους, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-81-9ΦΕ2469Β4Μ-ΣΥ0

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (κωδικός θέσης 3507-ΜΤ3)