ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (κωδικός θέσης 3507-ΜΤ1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 29/07/2022

Αριθμός: 79 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/30510-22

Προθεσμία υποβολής: 22/08/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης  έργου, με έναν (1) συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5155000 και κωδικό ΕΛΚΕ ΟΠΑ 11350701 (κωδικός θέσης 3507-ΜΤ1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5155000 και κωδικό ΕΛΚΕ ΟΠΑ 11350701, το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία 2014-2020», και επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 27/07/2022 απόφαση της 130ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: Ψ6Ω6469Β4Μ-ΘΙΛ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δεκατεσσάρων (14) μηνών, έναν (1) συνεργάτη, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας: ΠΕ1 (Διαχείριση και Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας), ΠΕ2 (Οικονομική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων), ΠΕ3 (Εκπαίδευση, Επιμόρφωση και Ενημέρωση), και ΠΕ4 (Οργάνωση και Διαχείριση Κοινής Δομής και συντονισμός τοπικών ΓΜΤ), και στο σύνολο των υπο-πακέτων αυτών, όπως αναλυτικά περιγράφονται, μαζί με τα σχετικά παραδοτέα τους, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-79-Ψ0ΓΘ469Β4Μ-441

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (κωδικός θέσης 3507-ΜΤ1)