Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC011154359

Ημ/νια Δημοσίευσης : 29/08/2022

Αριθμός: 119 / 2022

Πρωτόκολλο: 31137/2022

Προθεσμία υποβολής: 03/09/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια για διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής (Orientation) για την υποδοχή των φοιτητών της σειράς του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη διοίκηση υπηρεσίων Μ/Φ στις 09-11/09/2022 στο Καρπενήσι Ευρυτανίας για 47 άτομα (13/04/2022).» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002321» και τίτλο «ΜΤ-0023-21 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0023-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-119-22PROC011154359