ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: NUDGING CONSUMERS TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH BEHAVIORAL SCIENCE - NUDGE (position code 3302-PR6)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 09/09/2022

Αριθμός: 76 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/28527-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "NUDGING CONSUMERS TOWARDS ENERGY EFFICIENCYTHROUGH BEHAVIORAL SCIENCE - NUDGE (position code 3302-PR6)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-76-ΨΔΤ9469Β4Μ-ΤΚΠ

----

File: RESULTS-INVITATION-2022-76