ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS (ARSINOE) (position code 3420-PR5)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 05/10/2022

Αριθμός: 55 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/27801-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMICSOLUTIONS AND INNOVATIONS (ARSINOE) (position code 3420-PR5)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-55-ΡΨ6Σ469Β4Μ-6ΕΩ

----

File: RESULTS-INVITATION-2022-55