ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΜΟΔΥ) ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 14/07/2022

Αριθμός: 67 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/27796-22

Προθεσμία υποβολής: 29/07/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου/προγράμματος με τίτλο «Ενίσχυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και κωδικό ΕΛΚΕ 11340401, που χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) που προήλθαν δυνάμει των 130/06-04-2001, 1119/13-07-2001 και 30339/ΚΑ/06-02-2002 αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ κ. Δημήτριο Καρλή, προτίθεται σύμφωνα με την από 13/07/2022 απόφαση της 128ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: Ω2Μ4469Β4Μ-8ΝΥ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την παροχή νομικής υποστήριξης στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:
 
Η παροχή συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών αναφορικά με την υποστήριξη και την ομαλή διεκπεραίωση και διαχείριση ζητημάτων στο πλαίσιο των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και ενδεικτικά περιλαμβάνει:

• την παροχή γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων προς τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
• την παρακολούθηση της νομοθεσίας και ενημέρωση της Διοίκησης και των στελεχών της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
• τον νομικό έλεγχο συμβάσεων χρηματοδότησης έργων και την εκπόνηση σχεδίων συμβάσεων έργων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
• τον νομικό έλεγχο συμβάσεων και διακηρύξεων του γραφείου διαγωνισμών, προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων
• την τήρηση αρχείου νομοθεσίας για θέματα που αφορούν τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
• τη συνεργασία με όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης και με τη νομική υπηρεσία του Ιδρύματος σε πάσης φύσεως δικαστικά και νομικά ζητήματα

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-67-9Ψ6Ο469Β4Μ-ΗΤ6

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΜΑΤΑΙΩΣΗ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΜΟΔΥ) ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ