ΕΡΓΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΜΠΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (κωδικός θέσης 3474-ΔΠ1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 13/07/2022

Αριθμός: 72 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/27645-22

Προθεσμία υποβολής: 28/07/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1)  Εξειδικευμένο συνεργάτη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση ενεργειών με σκοπό τη στρατηγική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του Προγράμματος, για τις ανάγκες του έργου «ΕΡΓΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΜΠΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ"» (κωδικός θέσης 3474-ΔΠ1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΡΓΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΜΠΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ"», με κωδικό 11347401 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Klas-Eric Soderquist, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) Εξειδικευμένο συνεργάτη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εμπειρογνωμοσύνης για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση ενεργειών με σκοπό τη στρατηγική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του Προγράμματος, σύμφωνα με την από 29/06/2022 απόφαση της 126ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΟΨ469Β4Μ-ΗΓΖ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στον ως Εξειδικευμένο συνεργάτη, είναι το εξής: «Δράσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της διαμόρφωσης και ανάπτυξης συνεργασιών και προγραμμάτων, και την υποστήριξη της στρατηγικής που ενισχύουν τη διεθνοποίηση του Προγράμματος»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-72-6ΣΘΚ469Β4Μ-ΡΥ4

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΡΓΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΜΠΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (κωδικός θέσης 3474-ΔΠ1)