ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: CREATURES - PROMOTING CREATIVE TOURISM THROUGH NEW EXPERIENTIAL AND SUSTAINABLE ROUTES (κωδικός θέσης 3243-IR6)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 28/07/2022

Αριθμός: 69 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/26940-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-69-Ρ5ΒΝ469Β4Μ-Π6Σ