ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (κωδικός θέσης 0015-ΜΤ1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 08/07/2022

Αριθμός: 68 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/26909-22

Προθεσμία υποβολής: 25/07/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου, με έναν (1) συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ» (κωδικός θέσης 0015-ΜΤ1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ», με κωδικό 310015 (ΜΤ-0015) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτου προτίθεται, σύμφωνα με την από 29/06/2022 απόφαση της 126η Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: Ψ3Ρ9469Β4Μ-4ΝΓ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Εξυπηρέτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και διεκπεραίωση όλων των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας, ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για το πρόγραμμα, ενημέρωση και επιμέλεια των ιστοσελίδων του προγράμματος, ενημέρωση και διαχείριση των ηλεκτρονικών εφαρμογών του προγράμματος (εφαρμογή φοιτητολογίου, εφαρμογή αιτήσεων υποψηφιότητας), ενημέρωση και διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του προγράμματος, διοργάνωση και υποστήριξη τελετών αποφοίτησης, εκπαιδευτικών επισκέψεων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-68-6ΘΚΡ469Β4Μ-146

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (κωδικός θέσης 0015-ΜΤ1)