ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 05/07/2022

Αριθμός: 02 / 2022

Πρωτόκολλο: 11294501/26233-22

Προθεσμία υποβολής: 21/07/2022

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των Κτιρίων καθώς και όλου του Ανθρώπινου Δυναμικού και Εξοπλισμού που βρίσκονται εντός αυτών, στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επί των οδών Ευελπίδων 29 και Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης  εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής δώδεκα (12) μηνών, μετά τη λήξη της αρχικής Σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό 11294501 και τίτλο «ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΩΝ Ο.Π.Α. ΑΠΟ Π.Μ.Σ. (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) - [ΕΡ-2945-01]».

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό, κάτω των ορίων διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των Κτιρίων καθώς και όλου του Ανθρώπινου Δυναμικού και Εξοπλισμού που βρίσκονται εντός αυτών, στα οποία πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επί των οδών Ευελπίδων 29 και Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής δώδεκα (12) μηνών, μετά τη λήξη της αρχικής Σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό 11294501 και τίτλο «ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΩΝ Ο.Π.Α. ΑΠΟ Π.Μ.Σ. (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ-ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) - [ΕΡ-2945-01]», έως του συνολικού ποσού των 255.129,45€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

(Κωδικοί CPV: 79713000-5).

Επικοινωνία: κα Ευαγγελία Κρέπια (210.8203705), κα Παρασκευή Πατάπη (210.8203918).

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2022-02.pdf