Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010989737

Ημ/νια Δημοσίευσης : 25/07/2022

Αριθμός: 116 / 2022

Πρωτόκολλο: 29165/2022

Προθεσμία υποβολής: 30/07/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 47 ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11314401» και τίτλο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 47Α ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 31 (ΠΡΩΗΝ 33) ΑΚΙΝΗΤΟΥ - [ΕΡ-3144-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-116-22PROC010989737