Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010920768

Ημ/νια Δημοσίευσης : 13/07/2022

Αριθμός: 115 / 2022

Πρωτόκολλο: 27404/2022

Προθεσμία υποβολής: 19/07/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Κάλυψη κόστους δημιουργίας ψηφιακού προωθητικού υλικού και βίντεο με σκοπό τη διαφήμιση του προγράμματος "Samsung Innovation Campus - Upskilling Digitally"» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «20589» και τίτλο «SAMSUNG INNOVATION CAMPUS - UPSKILLING DIGITALLY - [ΣΜ-0589-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-115-22PROC010920768