ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: SMART WATER FUTURES: DESIGNING THE NEXT GENERATION OF URBAN DRINKING WATER SYSTEMS-WATER FUTURES (position code 3366-PR6)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 28/07/2022

Αριθμός: 34 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/22880-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "SMART WATER FUTURES: DESIGNING THE NEXTGENERATION OF URBAN DRINKING WATER SYSTEMS-WATER FUTURES (position code3366-PR6)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-34-9ΛΕΣ469Β4Μ-ΡΨ5

----

File: RESULTS-INVITATION-2022-34