ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: iFLEX: INTELLIGENT ASSISTANTS FOR FLEXIBILITY MANAGEMENT (position code 3320-PR4)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 18/10/2022

Αριθμός: 58 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/23192-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "iFLEX: INTELLIGENT ASSISTANTS FORFLEXIBILITY MANAGEMENT (position code 3320-PR4)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-58-9ΚΥΙ469Β4Μ-6Ι8

----

File: RESULTS-INVITATION-2022-58