ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN'S DIGITAL MATURITY – DIGYMATEX (position code 3182-PR8)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 14/07/2022

Αριθμός: 61 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/22880-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN'S DIGITAL MATURITY – DIGYMATEX (position code 3182-PR8)"

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-61-Ε4ΨΒ469Β4Μ-Ι0Ι

----

File: RESULTS-INVITATION-2022-61