ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: THE INSIDERS-OUTSIDERS SOCIETY: A THEORETICAL AND EMPIRICAL INVESTIGATION OF THE POLITICO – ECONOMIC SYSTEM - IOS (κωδικός θέσης 3475-ΜΔ1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 28/07/2022

Αριθμός: 57 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/22818-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-57-60ΡΘ469Β4Μ-Φ8Ο