ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΓΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΙΟΤ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ (IOTFEDS)»

Ημ/νια Δημοσίευσης : 14/07/2022

Αριθμός: 41 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/20479-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-41-9ΟΦ7469Β4Μ-ΘΓΒ

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-41-9ΟΦ7469Β4Μ-ΘΓΒ-ΟΡΙΣΤΙΚΑ