Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010822213

Ημ/νια Δημοσίευσης : 28/06/2022

Αριθμός: 109 / 2022

Πρωτόκολλο: 24692/2022

Προθεσμία υποβολής: 03/07/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια 2 διανυκτερεύσεων με πρωινό για τους συμμετέχοντες (47) στο εκπαιδευτικό ταξίδι στις Σπέτσες στις 08-10/07/2022 (απόφαση 30/05/2022)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000721» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA)" ΣΕΙΡΑ 2021-2023 - [ΜΤ-0007-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-109-22PROC010822213