Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010773324

Ημ/νια Δημοσίευσης : 20/06/2022

Αριθμός: 106 / 2022

Πρωτόκολλο: 23591/2022

Προθεσμία υποβολής: 25/06/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια ροφημάτων και γλυκισμάτων στο πλαίσιο της Τελετής αποφοίτησης του ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση, που θα λάβει χώρα στις 04/07/2022 (απόφαση 25/05/2022)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31004920» και τίτλο «ΠΜΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0049-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-106-22PROC010773324