Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010689185

Ημ/νια Δημοσίευσης : 06/06/2022

Αριθμός: 104 / 2022

Πρωτόκολλο: 21729/2022

Προθεσμία υποβολής: 11/06/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Σύνταξη έκθεσης αναφορικά με την οριστική τακτοποίηση των χρεωστικών/πιστωτικών υπολοίπων (ακίνητων) και την εξέλιξή τους έως 31/12/2020.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52022» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-104-22PROC010689185

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ/-Α (GRAPHIC DESIGNER) ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ