Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010673426

Ημ/νια Δημοσίευσης : 02/06/2022

Αριθμός: 103 / 2022

Πρωτόκολλο: 21332/2022

Προθεσμία υποβολής: 15/06/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID 19 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11337001» και τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID 19 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - [ΕΡ-3370-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-103-22PROC010673426