Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010627321

Ημ/νια Δημοσίευσης : 26/05/2022

Αριθμός: 101 / 2022

Πρωτόκολλο: 20018/2022

Προθεσμία υποβολής: 31/05/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, οικονομικού έτους 2020» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52022» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-101-22PROC010627321