ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (κωδικός θέσης 3484-ΕΚ1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 24/05/2022

Αριθμός: 42 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/19933-22

Προθεσμία υποβολής: 14/06/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης  έργου, με έναν (1) συνεργάτη, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση υποστηρικτικών μαθημάτων και διαγωνισμών στην επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5158824 και κωδικό ΕΛΚΕ ΟΠΑ 11348401 (κωδικός θέσης 3484-ΕΚ1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5158824 και κωδικό ΕΛΚΕ ΟΠΑ 11348401, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», και επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 11/05/2022 απόφαση της 120ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 9ΦΙΨ469Β4Μ-ΡΥΠ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δεκαεπτά (17) μηνών, έναν (1) συνεργάτη, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Συνεισφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση υποστηρικτικών μαθημάτων και διαγωνισμών στην επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1 “Επιμόρφωση και επιχειρηματική εκπαίδευση”, και συμμετοχή στα παραδοτέα Π1.1Α: Ενδιάμεση  αναφορά υπηρεσιών υποστήριξης μαθημάτων επιχειρηματικότητας Π1.1Β: Τελική αναφορά υπηρεσιών υποστήριξης μαθημάτων επιχειρηματικότητας, Π1.4Α: Ενδιάμεση αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων επιμόρφωσης (workshops), Π1.4Β: Τελική αναφορά υλοποίησης σεμιναρίων επιμόρφωσης (workshops),  Π1.2Α: Ενδιάμεση αναφορά υλοποίησης Διαγωνισμών Επιχειρηματικότητας ΟΠΑ, Π1.2Β: Τελική αναφορά υλοποίησης Διαγωνισμών Επιχειρηματικότητας ΟΠΑ»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-42-ΨΨΡΣ469Β4Μ-9Ε9

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (κωδικός θέσης 3484-ΕΚ1)