ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: DEVELOPMENT OF SOFTWARE MOBILE AD-HOC TACTICAL NETWORK DEVICES AND TESTBED (SMOTANET) (position code 3334-PR7)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 09/06/2022

Αριθμός: 38 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/17729-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "DEVELOPMENT OF SOFTWARE MOBILE AD-HOCTACTICAL NETWORK DEVICES AND TESTBED (SMOTANET) (position code 3334-PR7)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-38-6ΔΕΒ469Β4Μ-ΟΘΒ

----

File: RESULTS-INVITATION-2022-38