Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010577650

Ημ/νια Δημοσίευσης : 18/05/2022

Αριθμός: 093 / 2022

Πρωτόκολλο: 18964/2022

Προθεσμία υποβολής: 23/05/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «5 τμχ INTEL CPU Core και 1 τμχ DELL Inspiron για τη λειτουργία του Γ.Δ. στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076428, ΣΑΕ 2021ΣΕ34510088 και χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11337801» και τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - (ΟΠΣ 5076428) - [ΕΡ-3378-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-093-22PROC010577650