Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010500090

Ημ/νια Δημοσίευσης : 06/05/2022

Αριθμός: 088 / 2022

Πρωτόκολλο: 16634/2022

Προθεσμία υποβολής: 11/05/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διοργάνωση Εκπαιδευτικής Εκδρομής (Study Tour) του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών, Μερικής Φοίτησης, που θα πραγματοποιηθεί για το διάστημα 26/05-01/06/2022 στην Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία και Γερμανία για 25 άτομα (Απόφαση 01/12/2021)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002320» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0023-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-088-22PROC010500090