ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: INTELLIGENT, INTEROPERABLE, INTEGRATIVE AND DEPLOYABLE OPEN SOURCE MARKETPLACE WITH TRUSTED AND SECURE SOFTWARE TOOLS FOR INCENTIVISING THE INDUSTRY DATA ECONOMY (I3-MARKET) (position code 3207-PR4)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 30/05/2022

Αριθμός: 28 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/15377-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "INTELLIGENT, INTEROPERABLE, INTEGRATIVE ANDDEPLOYABLE OPEN SOURCE MARKETPLACE WITH TRUSTED AND SECURE SOFTWARE TOOLS FORINCENTIVISING THE INDUSTRY DATA ECONOMY (I3-MARKET) (position code 3207-PR4)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-28-ΨΘ4Ψ469Β4Μ-ΥΒΓ

----

File: RESULTS-INVITATION-2022-28