Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010482763

Ημ/νια Δημοσίευσης : 04/05/2022

Αριθμός: 085 / 2022

Πρωτόκολλο: 16305/2022

Προθεσμία υποβολής: 10/05/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες τροφοδοσίας για την 11η Ημερίδα Career Fair, που θα διεξαχθεί στις 17/05/2022» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «40147» και τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 11ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ "CAREER FAIR" - [ΣΥ-0147-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-085-22PROC010482763