Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010432192

Ημ/νια Δημοσίευσης : 20/04/2022

Αριθμός: 080 / 2022

Πρωτόκολλο: 15603/2022

Προθεσμία υποβολής: 27/04/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Στο πλαίσιο της εκδήλωσης "The Negotiation Challenge 2022", θα διοργανωθεί γεύμα για τους συμμετέχοντες φοιτητές του ΠΜΣ καθώς επίσης θα ενοικιαστεί χώρος εκδηλώσεων για τη διεξαγωγή του τελικού γύρου Διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί ένα διάλειμμα για καφέ και ένα ελαφρύ γεύμα. (απόφαση 23/02/2022)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31004719» και τίτλο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0047-19]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-080-22PROC010432192