Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010352371

Ημ/νια Δημοσίευσης : 08/04/2022

Αριθμός: 076 / 2022

Πρωτόκολλο: 13134/2022

Προθεσμία υποβολής: 14/04/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά και αναβάθμιση εξοπλισμού» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11315401» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - [ΕΡ-3154-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-076-22PROC010352371