Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010351766

Ημ/νια Δημοσίευσης : 08/04/2022

Αριθμός: 075 / 2022

Πρωτόκολλο: 13135/2022

Προθεσμία υποβολής: 14/04/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Δαπάνη η οποία αφορά την ψηφιακή προώθηση του προγράμματος στο πλαίσιο προσέλκυσης νέων υποψηφίων.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31003421» και τίτλο «ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0034-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-075-22PROC010351766