Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010323924

Ημ/νια Δημοσίευσης : 05/04/2022

Αριθμός: 073 / 2022

Πρωτόκολλο: 12491/2022

Προθεσμία υποβολής: 10/04/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διαφημιστική προβολή του ΔΠΜΣ μέσω Google, Facebook και Taboola Ads στο πλαίσιο προσέλκυσης νέων φοιτητών.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31001621» και τίτλο «ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ATHENS MBA - [ΜΤ-0016-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-073-22PROC010323924