ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 09/11/2016

Αριθμός: 03 / 2016

Πρωτόκολλο: 920000/1127-16

Προθεσμία υποβολής: 06/10/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Μονάδα Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (e-learning) του Ο.Π.Α.», για Υπεύθυνο Marketing/Προώθησης, κωδ. θέσης: Ζ2511

 

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μονάδα Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (e-learning) του Ο.Π.Α.», που υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι τη λήξη του έργου, έναν (1) συνεργάτη.

 

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2016-03-Ω3Υ5469Β4Μ-321

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΠΑ