ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΓΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ IoT ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ (IoTFeds)»

Ημ/νια Δημοσίευσης : 29/03/2022

Αριθμός: 29 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/10753-22

Προθεσμία υποβολής: 19/04/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αγορές δεδομένων για ΙοΤ ομοσπονδίες (IoTFeds)», κωδ. Έργου: Τ2ΕΔΚ-02178 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11339701, μέσω της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5129412, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Δ. Σταμούλη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, δύο (2) Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές με ειδικότητα Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών, σύμφωνα με την από 23/03/2022 απόφαση της 115ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΛ7469Β4Μ-Κ1Ψ).
Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι: Συμμετοχή στον ορισμό των επιχειρηματικών υποδειγμάτων, των απαιτήσεων και της αρχιτεκτονικής του συστήματος του έργου IoTFeds [Ενότητα Εργασίας 1 (ΕΕ1)], στην σχεδίαση και αποτίμηση μηχανισμών φήμης, εμπιστοσύνης και διαχείρισης ομοσπονδιών ΙοΤ, καθώς και ανακάλυψης και ασφαλούς πρόσβασης σε πόρους ΙοΤ [Ενότητα Εργασίας 2 (ΕΕ2)], στην σχεδίαση και αποτίμηση μηχανισμών αγοράς και καταγραφής και ελέγχου συναλλαγών [Ενότητα Εργασίας 3 (ΕΕ3)], καθώς στον καθορισμό και μεθοδολογίας και στην σύνταξη αναφοράς αξιολόγησης του συστήματος και των αποτελεσμάτων του έργου [Ενότητα Εργασίας 4 (ΕΕ4)].

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-29-ΨΟΡΙ469Β4Μ-ΠΛΞ

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΓΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ IoT ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ (IoTFeds)»