Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010316994

Ημ/νια Δημοσίευσης : 04/04/2022

Αριθμός: 070 / 2022

Πρωτόκολλο: 12504/2022

Προθεσμία υποβολής: 09/04/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Video και live streaming στο πλαίσιο 3 εκδηλώσεων» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309101» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - [ΕΡ-3091-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-070-22PROC010316994