Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010293536

Ημ/νια Δημοσίευσης : 30/03/2022

Αριθμός: 066 / 2022

Πρωτόκολλο: 11572/2022

Προθεσμία υποβολής: 04/04/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φορητού μικροϋπολογιστή (laptop) για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του προγράμματος.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11334801» και τίτλο «TECHNICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT AND UPDATE OF EUROMOD: SUPPORT TO EUROMOD FOR GREECE - [ΕΡ-3348-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-066-22PROC010293536